AUTHOR PAGE

22 Ekim 2018 YÖK Toplantımız

Haberler

22 EKİM 2018 TARİHLİ YÖK BAŞKAN VEKİLİ PROF. DR. SAFA KAPICIOĞLU İLE YÜRÜTME KURULUNUN GÖRÜŞMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİN İLETİLMESİNE KARAR VERİLDİ-TOPLANTIDA KONUŞULAN KONULAR

 1. Yeni kurulan Diş hekimliği Fakültelerinde “Eğitim ve öğretim için yeterli öğretim üyesi kadrosu bulamamaları ve yeterli uygulama alanlarını oluşturamamaları nedeniyle nitelikli bir eğitim verememektedir.

  1. Konu ile ilgili olarak YÖK bünyesinde 2017 de kurulmuş olan “Eğitim Programları Koordinasyon Kurulu” nun olduğu ve konunun detaylı bir şekilde rapor halinde ilgili bu kurula iletilmesi gerektiği bildirildi.

 2. Diş hekimliği Fakültesi Lisans eğitim kontenjan sayılarının artmaması gerekmektedir. Sürekli kontenjan artışları preklinik ve klinik uygulama alanlarının yetersiz kalmasına ve bire-bir eğitim gerektiren diş hekimliğinde eğitici sayısının da yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca alanında yeterli ve yetkin diş hekimlerinin yetişmemesine neden olmaktadır.

  1. Diş Hekimliğinde iyi bir Lisans eğitimi için gereklilikler ve azami şartların ne olması gerektiği ile ilgili bilimsel çalışma raporu hazırlanmalı

  2. 2030’larda Diş hekimi sayısının ihtiyacın üzerinde olması gündeme gelecektir. Diş Hekimi mezunlarında işsizlik söz konusu olmaya başlayacaktır. Bu konu YÖK’den ziyade Sağlık Bakanlığının konusu olduğu için bir rapor hazırlanarak konunun ciddiyeti anlatılmalı.

 3. YÖK’ün yeni Diş Hekimliği Fakülteleri için var olan kriterleri sağlamayan Fakültelere eğitim hakkı vermemesi. Bu kriterlere bakılmadan açılmış ve öğrenci eğitimine başlamış fakülteler mevcut.

  1. Konu not alınarak inceleneceği bildirildi.

 4. Diş Hekimliği Fakülte Lisans Eğitimi için ÖSYM sıralaması için barajın 50.000 olması.

  1. Bu konu YÖK tarafından bu yıl gündeme alınacağı söylendi.

 5. Doktoralı Öğretim üyelerinin yeni açılan fakülteler için ya da tüm fakülteler için Üniversitelerde Uzmanlık eğitiminde yer almalarının sağlanması. Uzmanlıktan gelen doktorasız öğretim üyelerinin DOKTORA eğitiminde yer almamasının sağlanması.

  1. Her ikisi için de mevzuat düzenlemesinin Sağlık Bakanlığınca yapılması gerekiyor.

  2. Uzmanlıktan gelen doktorasız öğretim üyelerinin DOKTORA eğitiminde yer almasının önünde bir engel yok.

  3. YÖK’de Uzmanlık yaparken doktora da yapabilmenin önünü açacak çalışmalar yapılıyor.

 6. Uzmanlıktan yetişen Öğretim üyeleri için Doçentlikte mutlaka Doktora yapma şartı gelmeli. Bütünleşik doktora programları hayata geçirilmeli.

  1. Konu ile ilgili bir ilerleme ve bir gelişme yok.

 7. Doktoraya girişlerin daha objektif olması için bir merkezi sınav getirilmesi konusu Dekanlar Konseyi tarafından oylanmış ve oyçokluğu ile kabul edilerek (5 ret oyu) YÖK’e iletilmesi.

  1. ALES, YDS ve DUS’tan belli bir puan almış olma gibi merkezi sınavlar mevcut olduğu için kabul görmedi. Sağlık Bilimler Enstitülerin yönetmeliğine DUS’tan belli bir puan alma şartını koyabiliyoruz. Bunu yapan Üniversiteler mevcut. (Örn: Selçuk Üniv. Sağlık Bilimler Enstitüsü)

 8. Diş Hekimliği Fakültelerinin temel bilimler ders alt yapısının güçlendirilmesi ve klinik uygulamalarının artırılması için 6 yıla çıkarılması konusu ile ilgili YÖK’ün desteğinin istenmesi.

  1. Bu konunun gerekçeli raporu, ekleri ve 6 yıl olan Avrupa-Amerika örnekleri eklenerek bu öneri YÖK-ÜAK Tıp sağlık Konseyine sunulacak.

 9. Köklü Diş Hekimliği Fakültelerindeki istekli olan Öğretim Üyelerinin belli sürelerle iyi şartlarla yeni fakültelerde belli sürelerle görevlendirilmelerinin sağlanması (Maaş haklarından, yeni açılan fakültelerdeki geliştirme ödenekleri ve hem kendi fakültesinin hem de görevlendirildiği döner sermayesinden faydalandırılması, ya da Farabi değişim programları gibi yöntemlerle).

  1. YÖK tarafından köklü üniversite hocaları için konunun daha avantajlı olabilme seçenekleri araştırılacak.

  2. Fakülte Dekanları bu köklü üniversite Dekan ve hocaları ile direkt kontak kurarak bu görevlendirmeleri isteyebilirler. Bu uygulanabilir.

 10. TUK Komisyonuna girecek Diş Hekimliği Üyelerinin seçiminde Dekanlar Konseyinin önerisi dikkate alınması.

  1. TUK’tan ayrılarak DUK kurulabilir. Sağlık bakanlığına önerilebilir.

  2. Üye sayısı artırımını daha önce Tıp Üye sayısını artırmak için yapmışlar. Biz de bu konuda ısrarcı olabiliriz.

  3. YÖK sadece bir Diş Hekimliği Fakültesinden üye belirlediği için TUK Kuruluna girecek Diş Hekimliği Üyelerinin seçiminde Dekanlar Konseyine sormak ya da önerisini almak zorunda değil. İsterse sorabilir.

 11. Uzmanlık öğrenci kontenjan dağılımı yıllık kaç ve neye göre yapılıyor.

  1. Yıllık kontenjan 700

  2. Kriterleri tam olan fakültelere ve uzmanlık alanlarına göre uzmanlık öğrencisi veriliyor. Sağlık Bakanlığında bu konuda yeni açılan fakülteler için yumuşatılması tekrar istenebilir.

  3. Fakültelerden gelen istek listeleri göz önüne alınıyor. Ancak bazen Rektörler listelerin son halini güncelleyebiliyor oldukları söylendi.

  4. Vakıf üniversitelerine de kontenjan artık veriliyor.

 12. NOTLAR;

  1. Norm kadrolar rektörlerimizde, ancak hala bazı eksiklikler var.

  2. 3 yıldır Tıp ve Diş hekimliği Klinik Uygulama da aksama olmaması için Uzman mezunlara sadece klinik uygulamada yer almaları kaydıyla Öğretim Görevlisi kadrosu verilebiliyor. Rektörlerden istenebiliyor.

  3. Yurt dışında diş hekimliğinden mezun ve ülkemizde uzmanlık sınavına girerek kazanan yabancı uyruklu öğrenciler için pratik yetersizlikleri nedeniyle 1 yıllık bir preklinik uyum eğitimi konusu Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olup olmadığına Zeynep Hoca bakacak.

  4. Taşeron elemanların sürekli işçi olmaları ile ilgili Fakültelerin artan yüklerinin üzerlerinden alınması, Denge tazminatları konusu Maliye tarafından düzenlenebilecek bir konu.

  5. Yabancı uyrukluların doktora yapmaları esnasında mutlaka lisans eğitimlerinin denkliğini almaları gerekiyor. Ya da yabancı uyrukluların doktora kontenjan isteklerinde şart olarak lisans denkliği istenebilir.

Dekanlar Konseyi 18. Olağan Toplantısı

Duyurular

18. DEKANLAR KONSEYİ ALINAN KARARLAR

İSTANBUL OKAN ÜNİV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, İSTANBUL

(18-19 Ekim 2018)

Toplantı Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Nimet ÜNLÜ başkanlığında, Yürütme Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. M. İrfan KARADEDE, Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY, Prof. Dr. Nurdan Özmeriç KURTULUŞ, Prof. Dr. Alper ALKAN, Prof. Dr. Ali ERDEMİR, toplam 53 Diş Hekimliği Dekan, Dekan Vekilleri ve Dekan Yardımcılarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

 1. 22 Ekim 2018 tarihli YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ile Yürütme Kurulunun Görüşmesi için aşağıdaki gündemlerin iletilmesine karar verildi:

  1. Artık yeni Diş hekimliği Fakültesi açılmasının Dekanlar Konseyi oybirliği ile istenmediğinin belirtilmesi

  2. YÖK’ün yeni Diş Hekimliği Fakülteleri için var olan kriterleri sağlamayan Fakültelere eğitim hakkı vermemeli.

  3. Diş Hekimliği Fakülte Lisans Eğitimi için ÖSYM sıralaması için barajın 50.000 olması

  4. Doktoralı Öğretim üyelerinin yeni açılan fakülteler için ya da tüm fakülteler için Üniversitelerde Uzmanlık eğitiminde yer almalarının sağlanması. Uzmanlıktan gelen- doktorasız öğretim üyelerinin DOKTORA eğitiminde yer almamasının sağlanması.

  5. Uzmanlıktan yetişen Öğretim üyeleri için Doçentlikte mutlaka Doktora yapma şartı gelmeli. Bütünleşik doktora programları hayata geçirilmeli.

  6. Doktoraya girişlerin daha objektif olması için bir merkezi sınav getirilmesi konusu Dekanlar Konseyi tarafından oylanmış ve oyçokluğu ile kabul edilerek (5 ret oyu) YÖK’e iletilmesi.

  7. Diş Hekimliği Fakültelerinin temel bilimler ders alt yapısının güçlendirilmesi ve klinik uygulamalarının artırılması için 6 yıla çıkarılması konusu ile ilgili YÖK’ün desteğinin istenmesi

  8. Köklü Diş Hekimliği Fakültelerindeki istekli olan Öğretim Üyelerinin belli sürelerle iyi şartlarla yeni fakültelerde belli sürelerle görevlendirilmelerinin sağlanması (Maaş haklarından ve hem kendi fakültesinin hem de görevlendirildiği döner sermayesinden faydalandırılması gibi).

  9. TUK Komisyonuna girecek Diş Hekimliği Üyelerinin seçiminde Dekanlar Konseyinin önerisi dikkate alınması

 2. Ders Müfredatlarının ve Ders Kodlarının Tüm Fakülteler İçin Benzer Olması ile İlgili Çalışmanın Yapılması Önerisi” görüşüldü ve “Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu” Syllabusları oluşturduktan sonra tekrar görüşülmesi konusunda oylama yapıldı ve oy çokluğu ile kabul edildi (53 katılımda-11 ret)

 3. Diş Hekimliği Fakülteleri Dekanlar Konseyinin yürütme kurulunun üyesi Prof. Dr. Ali ERDEMİR’in süresi dolması nedeniyle üye seçimi yapıldı:

Prof. Dr. Serdar TOROĞLU tek aday gösterildi.

Tek aday olduğu için Açık oylama yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek yapılan oylama sonucunda;

Prof. Dr. Serdar TOROĞLU Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi yürütme kurul üyeliğine seçilmiştir.

 1. Aşağıda belirtilen “Sağlık Bakanlığı ile Görüşülmesi Gereken Konular” üzerinde tartışılarak önce bu konuların “Hastane Yönetimi ve Mali İşler Alt Kurulun” da çalışılarak Raporlaştırılması ve daha sonra konunun ilgili mercilere iletilmesine oy birliği ile karar verildi.

  1. SUT Tebliğinde Ücreti Ödeme Yapılmayan Materyallerin (Greft, Mebran, İmplant, Ortodontik Malzeme, Mini Vida Plaklar, Beyazlatma Ajanlarının) Ödemesinde Fakülteler Arası Birlik ve Standarizasyonun Oluşturulması

  2. SGK Tedavi Ücreti Ödemelerinin Artırılması

  3. Performans Puanlarının SGK’nın Ödeyeceği Miktara Eşitlenmesi

 2. Bir sonraki toplantının Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 3. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN bir sonraki DDK toplantısını Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Ev sahipliğinde yapabileceğini bildirdi.

 4. Süreleri dolan Alt Kurullarla ilgili “Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu” , “Hastane Yönetimi ve Mali İşler Alt Kurulu” ve “Stratejik Yönetim Alt Kurulu” nun devam etmesi, üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına ve yine aşağıdaki görevlerin verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir:

 5. 17. DDK Toplantısında raporunu sunan ve raporun sonucu Dekanlar konseyince ret edilen “DUS Soru Sayıları Düzenleme Kurulu”nun görevinin sonlandırılmasına ve süresi dolan ve herhangi bir çalışması bulunmayan “Hukuki Danışmanlık Alt Kurulu”nun kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ALT KURULU

Dalı Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY, Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı (Başkan)

Prof. Dr. Dr. M. İrfan KARADEDE, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Nimet ÜNLÜ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Serkan POLAT, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim (Üye)

Prof. Dr. Cem A. GÜRGAN, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Kaan ORHAN, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı (Üye)

Doç. Dr. Didem ÖZDEMİR ÖZENEN, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı (Üye)

Doç. Dr. Yurdanur UÇAR, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)

Dr. Fazıl Serdar GÜREL, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı (Üye)

Eğitim ve araştırma alt kuruluna verilen görevler

 1. DUÇEP-2016’nın örnek olarak alınan Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Ders konuları içerisine gömülerek oluşturulacak bir rehberin tüm fakültelere uygulayabilecekleri bir örnek olarak hazırlanması

 2. DUÇEP-2016’nın geri bildirimlere göre 2018 güncellemesinin yapılması

HASTANE YÖNETİMİ VE MALİ İŞLER ALT KURULU

Prof. Dr. Gülfem ERGÜN, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Oğuz YOLDAŞ Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Kaan ORHAN, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Özer ALKAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı (Üye)

Doç. Dr. Mustafa Ercüment ÖNDER, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Tamer TÜZÜNER, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Nurdan Özmeriç KURTULUŞ, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı (Üye)

Hastane Yönetimi ve Mali İşler Alt Kuruluna verilen görevler

 • SUT Tebliğinde Ücreti Ödeme Yapılmayan Materyallerin (Greft, Mebran, İmplant, Ortodontik Malzeme, Mini Vida Plaklar, Beyazlatma Ajanlarının) Ödemesinde Fakülteler Arası Birlik ve Standarizasyonun Oluşturulması

 • SGK Tedavi Ücreti Ödemelerinin Artırılması

 • Performans Puanlarının SGK’nın Ödeyeceği Miktara Eşitlenmesi

 • SUT kalemlerinde güncelleme yapılması için çalışma yapılması

 • SUT dışı kalemler için standart oluşturulması

 • SUT fiyatlarında güncellemenin sarf malzeme alış fiyatlarındaki artışlar gözönüne alınarak tekrar yapılması

 • Kamu Satış Tarifesinde belirlenen tedavilerle ilgili puan çalışmasının yapılarak yöke yazılması.

 • Diş Hekimliği Fakültelerindeki Maliyet analizlerinin yapılması

 • YÖK’ün tedavi hizmetleri ile ilgili kullanılan ve kullanılamayan kodları ile ilgili tüm fakülteleri içeren bir çalışma yapılması

 • 18 yaş üstü ortodonti hastalarının tedavilerinin de resmi olarak ödenebilmesi konusunun dile getirilmesi

 • Döner sermayeli Kurumlarda Memur ve Doktorların sabit ek ödemelerinin genel bütçeden ödenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması.

 • YÖK döner sermaye çerçeve yönetmeliği hakkında çalışma yapılması

STRATEJİK YÖNETİM ALT KURULU

Prof. Dr. Serdar TOROĞLU, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı (Başkan)

Prof. Dr. Hakkı SUNAY, Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Selim ARICI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Umut ASLAN Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)

Prof. Dr. Gülsüm AK İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (Üye)

Doç. Dr. Batu Can YAMAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Fazıl Serdar GÜREL, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEBAD Anabilim Dalı (Üye)

 

2 Mayıs 2018 YÖK Toplantımız

Haberler

29 Mayıs 2018 tarihinde “Doktora ve Uzmanlık ile ilgili konuların Üniversite Rektörleri, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri ve Öğretim üyeleri ile istişare” konulu YÖK toplantısı Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de katılımı ile Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu başkanlığında YÖK’de yapılmıştır. Uzmanlık ile birlikte bütünleşik doktora programları yürütmenin nasıl yapılabileceği ile ilgili konular masaya yatırılmıştır.

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 2. Olağan Üstü Toplantısı

Haberler

Diş Hekimliği Dekanları Konseyi 2. Olağan Üstü Toplantısı 4 Ağustos 2017 tarihinde Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı.
Toplantı Burdur Milletvekili Sayın Bayram ÖZÇELİK, Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Trabzon Milletvekili Adnan GÜNNAR’ın katılımı ve Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ başkanlığında dekanlar konseyi 2. olağanüstü toplantısı yapıldı.