Çalışma İlkeleri

Dekanlar Konseyi Çalışma İlkeleri
1. DHF Dekanlar Konseyinin tüm üyeleri konseyin etkin ve verimli çalışması için gereken desteği verir.

2. Etkin ve verimli çalışabilmek için teknolojik imkânlardan yararlanılır. İnternet sitesi üzerinden üyeler şifre ile girerek oy kullanabilir ve karar alabilirler.
3. Yapılan toplantılarda kararlar; taslak metnin okunması veya herkesin göreceği şekilde yazılması sonrasında, kabul eden ve etmeyenlerin oyları sayılarak yapılır.
4. Her bir Alt Kurul veya Çalışma Grubunda. Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulunun kendi içinden belirlediği en az bir kişi üye olarak bulunur. Belirlenen üye. Alt Kurul veya Çalışma Grubuna başkanlık eder Birden fazla Yürütme Kurulu üyesi bulunduğunda. Alt Kurul veya Çalışma Grubu başkanı Konsey başkanı tarafından belirlenir.
5. Alt Kurul/Çalışma Grubu başkanı, genel kurul veya yürütme kurulu tarafından verilen görevlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur; süreci koordine/takip eder ve süreç ile ilgili olarak Yürütme Kurulunu ve Konsey Başkanını bilgilendirir.
6. Alt Kurul üyeliği biten bir kişinin görevi bir sonraki Konsey Genel Kurulu’na kadar devam eder. Alt Kurul Başkanın üyeliği sona erdiğinde, yeni başkan Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Üyelik veya başkanlık için seçilme sınırı yoktur.
7. Yürütme kurulu. Alt Kurullar ve Çalışma Grupları, Genel Kurulla eş zamanlı veya farklı zamanlarda yılda en az 2 kez toplantı yaparlar. Toplantı öncesi başkan; (Konsey. Alt Kurul veya Çalışma Grubu başkanı) gündem, toplantı yeri ve tarihini yazı ile bildirir ve kararların kayıt altına alınmasını sağlar. Kararların kayıtları saklanır ve bir sonraki başkana teslim edilir. Alınan tüm kararlar ve İnternet sitesinde “herkese açık’ veya “üyelere açık’ şekilde duyurulması için gereken tüm bilgiler. Yürütme Kurulu Sekreterine iletilir. Yürütme. Alt Kurul veya Çalışma Grubu üyelerinden en az 2 kişi veya başkanın talebi üzerine toplantı yapılır.
8. Toplantı gündemi belirlenirken, bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesine öncelik verilir.
9. Alt Kurul veya Çalışma Grupları tarafından önerilen kararlar. Konsey Genel Kuruluna sunulur. Değişiklik önerisi olan üyelerin değişiklik teklifleri oylanır. Varsa kabul edilen değişikliklerle birlikte önerilen teklifin tamamı Genel Kurul tarafından oylanır.
10. Dekanlar Konseyi, alt kurul ve çalışma gruplarında alınan karar numaraları: Belirlenen kısaltma-Yıl-toplantı no-madde no şeklinde yazılır (örnek Karar No: DDK-2015-2-1).
11. Alt Kurul veya Çalışma Gruplarının temsil yetkisi yoktur. Dekanlar Konseyi adına temsil yetkisi Başkan (Başkan Yardımcısı) dadır. Bunun dışında hiç kimsenin Dekanlar Konseyi adına, hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa açıklama yapmaya, görüş bildirmeye veya bilgi paylaşmaya yetkisi yoktur. Paydaşlar ile yapılacak görüşmelerde (SGK. Bakanlıklar, YÖK vb) Yürütme Kurulu üyeleri bilgilendirilir ve üyelerin görüşü alınır.
12. Alt Kurul veya Çalışma Grubu oluşturulduğunda, sorumluluk alanları belirlenir.
13. Konsey Dönem Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu Sekreterinin görev tanımları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Dönem Başkanı
a. Yürütme kurulunun önerileri doğrultusunda gündemi belirler.

b. Yazışmaların yapılmasından sorumludur.
c. Temsil yetkisine sahiptir.
d. Genel kurula ve Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
e. Konseyin koordinasyonundan sorumludur.
f. Alınan kararların yürütülmesini takip eder.
Başkan Yardımcısı
a. Başkana vekalet eder.

b. Sorumluluk alanı ile ilgili başkan tarafından yazılı olarak verilen diğer görevleri yapar.
Yürütme Kurulu Sekreteri
a. Toplantılarda katiplik yapar ve notları başkana iletir.

b. İnternet sayfasının güncellenmesinden sorumludur.
c. Sorumluluk alanı ile ilgili, başkan ve yürütme kurulu tarafından yazılı olarak verilen diğer görevleri yapar.