Yönerge

DİŞ HEKİMLİĞİ DEKANLARI KONSEYİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNERGE
Tanım
Madde 1 – (1)
Diş Hekimliği Dekanları Konseyi (DDK) Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerine bağlı diş hekimliği fakültelerinin dekanlarından oluşur.

Amaç
Madde 2 – (1)
DDK’nın amacı ülkemizde diş hekimliği fakültelerinin sorunlarına çözümler getirmek, Diş Hekimliği eğitim müfredatını günümüzün gerektirdiği şekilde düzenlemek ve Diş Hekimliği Fakülteleri arasındaki ilişkileri güçlendirerek, çözüm gerektiren konularda hızlı ve etkin bir paylaşım sağlamaktır.

(2) DDK amaçlarını gerçekleştirmek için web sayfası, duyurular, kitap, dergi yayınlamak vb. faaliyetlerde bulunabilir, sanal ofisler kurabilir, sekreterya ve arşiv işlevini gerçekleştirmek amacıyla özel firmalardan veya kamu kurumlarından destek alabilir. Kongre, sempozyum, panel ve çalıştaylar düzenleyebilir.
Yönetim
Madde 3 – (1)
DDK yönetimi yedi kişilik bir Yürütme Kurulundan oluşur. Yürütme Kurulu üyeleri DDK üyesi dekanlar arasından iki yıllık bir süre için DDK üyeleri (Dekan üye yoksa yerine katılan Dekan Vekili) tarafından seçilirler. Yürütme kurulu oluşturulurken, farklı şartlara sahip fakültelerin dengeli temsili gözetilir.

(2) Yürütme Kurulu Üyeleri, Konsey üyelik statülerinin ortadan kalkması durumunda, yapılacak ilk Konsey toplantısında yerlerine yeni üyeler seçilinceye kadar görevlerine devam ederler.
(3) Yürütme Kurulu kendi içinden bir Dönem Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yürütme Kurulu Sekreteri seçer. Başkanın görevleri DDK toplantılarına başkanlık etmek, alınan kararların uygulanmasını, çalışma gruplarının takibini ve DDK üyeleri arasında eşgüdümü sağlamak ve ulusal/uluslararası ilgili platformlarda DDK’yı temsil etmektir. Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Yürütme Kurulu üyeleri de bu konularda Başkana yardımcı olurlar. Bir kişi iki dönemden fazla Dönem Başkanlığı yapamaz.
Toplantı Usulü
Madde 4 – (1)
Konsey yılda en az 2 kez olmak üzere bir önceki toplantıda belirlenen yer ve zamanda toplanır. Toplantının açılabilmesi için tüm konsey üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ayrıca yürütme kurulunun 2/3’nün veya konsey üyelerinin 1/3’ünün isteğiyle konsey olağan üstü toplantıya çağrılabilir.

(2) Konsey toplantılarına üyelerinin dışında Rektörler, Rektör Yardımcıları, Dekan Yardımcıları ve DDK’nın uygun göreceği diğer ilgili kuruluşların temsilcileri gözlemci üye olarak katılabilirler. Gözlemci üyeler çalışmalara katılabilir, ancak seçimlerde oy kullanamazlar.
Çalışma Usulü
Madde 5 – (1)
DDK belirlenen konularda çalışmalar yürütmek üzere kendi üyelerinden ya da uygun göreceği kişilerden oluşan Çalışma Grupları ve Alt Kurullar oluşturabilir. Çalışma grubu üyeliği konsey tarafından verilen görevin tamamlanması ile sona erer. Alt kurul üyeliğinin süresi 2 yıldır.

(2) DDK gündemi toplantılardan on beş gün öncesine kadar üyelerden gelen öneriler ve Çalışma Grupları ve Alt Kurulların sunacağı raporlar göz önüne alınarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
(3) DDK toplantılarında alınan kararlar Sekreter tarafından yazılı hale getirilir ve Başkana iletilir. Başkan tarafından Konsey üyelerine sunulur.
Yürürlük
Madde 6 – (1)
Bu yönerge 08.11.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

(2) Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile 28.5.2010 tarihinde kabul edilen yönerge yürürlükten kalkar.
Yürütme
Madde 7 – (1)
Bu yönerge hükümlerini DDK Başkanı yürütür.